استاندارد 2-181 IPS M-EL

استاندارد 2-181 IPS M-EL


فرمت :PDF

دانلود
  

 این استاندارد شرکت نفت در خصوص خازن اصلاح ضریب قدرت میباشد .
 

آدرس کوتاه :