اساس کار رله دیستانس

فرمت :PDF

دانلود
  

رله دیستانس یک رله حفاظتی است که زمان قطع آن تابع مقاومت طول سیم می باشد . در اغلب اوقات باید زمان قطع رله تابع محل اتصال کوتاه نسبت به رله باشد و از این جهت باید زمان قطع رله ، تابع جهت یعنی از انرژی اتصال کوتاه نیز گردد. لذا هر چه محل اتصالی از رله دورتر باشد ، مقاومت ظاهری قطعه سیم بین محل اتصال تا رله بزرگ تر شده و در نتیجه مقاومت اهمی و غیر اهمی آن نیز بزرگ تر می گردد...

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.