احسان کرمی

احسان کرمی


من از سال 92 با مسائل رله و حفاظت هم از دیدگاه پژوهشی و هم از دیدگاه عملی درگیر هستم. تمام کسانی که در این زمینه جذاب مهندسی برق قدرت فعالیت دارند به خوبی اطلاع دارند که تسلط و پوشش تمامی مطالب به ویژه از دیدگاه عملی بسیار زمان بر بوده و مستلزم صرف انرژی بسیار زیادی است. از طرفی منابع علمی موجود تئوری مسائل را به خوبی تشریح کرده در حالی که مسائل عملی حفاظت همچون تنظیم و یا شبکه کردن رله نسبتا متفاوت و پیچیده میباشد. من مدتی هست که از این پکیج بسیار کاربردی استفاده میکنم و باید عنوان کنم که دید بسیار مناسبی نسبت به مسائل حفاظت پیدا کرده و به خوبی با مفاهیم مختلف آن ارتباط برقرار میکنم. بنده این پکیج بسیار مناسب را به عنوان یک مرجع بسیار مناسب که با زبانی ساده و در عین حال با رعایت مسائل فنی با کاربر ارتباط برقرار میکند را به تمام کسانی در فیلد حفاظت و رله فعالیت دارند پیشنهاد میکنم

آدرس کوتاه :