گالری تصاویر
دوره آموزشی در شرکت زیمنس آلمان - سال 1380
دوره آموزشی در شرکت زیمنس آلمان - سال 1380
بازدید از شرکت زیمنس ترکیه- سال 1382
بازدید از شرکت زیمنس ترکیه - سال 1382
بازدید از شرکت زیمنس هند - سال 1384
دوره حضوری رله و حفاظت (تابستان 1401- یزد)
دریافت تقدیرنامه از آقای دکترشهرتاش استاد رله و حفاظتم در دانشگاه علم و صنعت
بازدید از شرکت زیمنس هند - سال 1384
دوره حضوری رله و حفاظت (تابستان 1401- یزد)
دریافت تقدیرنامه از آقای دکترشهرتاش استاد رله و حفاظتم در دانشگاه علم و صنعت