دستورالعمل مانور درپست های 400-230-63
دوره اصول مانور شبکه
رایگان دانلود
هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل پنجم: روش های مانور تجهیزات (2))
رایگان
هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل پنجم: روش های مانور تجهیزات (1))
رایگان