فیلم معرفی پکیج آموزش جامع نرم افزار رله زیمنس(DIGSI 4)
رایگان
قسمتی از پکیج آموزش جامع نرم افزار رله زیمنس-DIGSI4(ستینگ)
رایگان
قسمتی از پکیج آموزش جامع نرم افزار رله زیمنس-DIGSI4(پیکربندی)
رایگان
قسمتی از پکیج آموزش جامع نرم افزار رله زیمنس-DIGSI4(برنامه نویسی)
رایگان
قسمتی از پکیج آموزش جامع نرم افزار رله زیمنس-DIGSI4(نصب نرم افزار)
رایگان
فیلم معرفی آموزش رله و حفاظت(رله زیمنس)
رایگان
فیلم قسمتی از بسته آموزش رله و حفاظت(رله زیمنس)
رایگان
فیلم قسمتی از آموزش رله و حفاظت(رله زیمنس)
رایگان
فیلم معرفی بسته آموزش نقشه خوانی تابلوهای LV و MV زیمنس
رایگان
فیلم قسمتی از بسته آموزش نقشه خوانی تابلوهای LV و MV زیمنس
رایگان
فیلم قسمتی از بسته آموزش نقشه خوانی تابلوهای LV و MV زیمنس
رایگان
فیلم معرفی پکیج آموزش جامع نرم افزارهای رله اشنایدر تیپ SEPAM
رایگان
فیلم قسمتی از پکیج آموزش جامع نرم افزارهای رله اشنایدر تیپ SEPAM
رایگان
فیلم قسمتی از پکیج آموزش نرم افزارهای رله sepam
رایگان
فیلم قسمتی از پکیج آموزش جامع نرم افزارهای رله SEPAM
رایگان
قسمتی از پکیج آموزش نرم افزارهای sepam
رایگان
فیلم بریکر 3WL زیمنس
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
‍ انیمیشن نحوه صحیح نصب سرج ارستر(برقگیر تابلویی)
رایگان
اتصال کوتاه
رایگان
ارت موقت
رایگان
انیمیشن ایمنی در برق
رایگان
ایمنی خطوط انتقال
رایگان
باز کردن بریکر 132کیلوولت
رایگان
بریکر فشار متوسط زیمنس مدل سایون
رایگان
بوسیدن خط گرم
رایگان
تست ترانسفورماتور
رایگان
تست کلید هوایی
تست مقره
رایگان
تعویض بوشینگ
رایگان
خارج کردن رله اندر ولتاژ از کلید هوایی
رایگان
دستگاه تست مقره
رایگان
نمایش 1 - 100 از 165 نتیجه
آیتم در هر صفحه 100
از 2