معاونت بهره برداری ودیسپاچینگ
دستورالعمل ثابت بهره برداری