کابل USB رله ABB سری 100/300
4،000،000 تومان خرید
کابل سریال رله ABB سری 100/300
4،000،000 تومان خرید
کابل نوری رله ABB
12،000،000 تومان خرید
کابل رله سپم (SEPAM) مدل سریال (RS232-COM)
800،000 تومان خرید
کابل رله زیمنس (SIEMENS) مدل سریال (RS232-COM)
800،000 تومان خرید
کابل رله ومپ (VAMP) مدل سریال (RS232-COM)
800،000 تومان خرید
کابل رله مایکوم (MICOM) مدل سریال (RS232-COM)
800،000 تومان خرید
کابل رله جی ای (GE) مدل سریال (RS232-COM)
800،000 تومان خرید
کابل رله سپم (SEPAM) مدل یو اس بی (USB)
100،000 تومان خرید
کابل رله های SIEMENS ، VAMP ، GE مدل USB
100،000 تومان خرید
مبدل USB به COM یا USB/RS232 رله های GE , MICOM , VAMP , SIEMENS , SEPAM و ABB
600،000 تومان خرید